How can we help you?
Case Studies

HID Mobile Access

HB Reavis Group a. s.

Customer

2020

Realization

3 mesiace

Duration

Cordova, Java 8+, Vue

Technologies

Riešenie HID Mobile Access umožňuje interakciu používateľa so zámkami dverí, kde dochádza k náhrade prístupovej karty za mobilný telefón, s autorizáciou prístupu podľa používateľovi pridelených oprávnení.

Integráciou aplikácie na HID systém manažmentu prístupov, sa celá správa kariet deje bez potreby fyzického kontaktu karty s programovacím zariadením, zároveň sa znižuje administratívna náročnosť správy kariet.


01. Zadanie

Integrácia systému a funkcií HID Mobile Access, ktoré umožňujú interakciu používateľa so zámkami dverí, kde dôjde k náhrade prístupovej karty za mobilný telefón (virtuálna karta), s autorizáciou prístupu podľa používateľovi pridelených oprávnení.

 

02. Riešenie

V prvej časti projektu išlo viac menej o POC (Proof of concept). Zabezpečenie podpory požadovaných funkcií, vytvorením ekosystému s prvkami, ktoré medzi sebou komunikujú:

  • Natívna klientská aplikácia iOS/Android
  • Backend na podporu aplikácií Native Client

Po úspešnej autentifikácii klienta, aplikácia získa HID sériový kľúča z HID servera. Aplikácia umožňuje nastavenie gest pre otváranie dverí mobilným telefónom, použitím technológie Bluetooth alebo NFC.  Používateľ má v aplikácii zoznam pridelených kariet, s oprávneniami na otváranie konkrétnych zámkov dverí.

Druhá časť projektu využíva získané vedomosti, kód a skúsenosti s technológiou HID z prvej časti projektu a jej začlenenie do aplikácie HB Reavis More.

Riešená je aj integrácia používateľského profilu aplikácie s manažmentom prístupov HID, kde ako jednoznačný identifikátor poslúžila emailová adresa.

V aplikácii bola doplnená možnosť zahodenia pridelených kariet, napríklad pre prípad výmeny telefónu. Vykonanie tejto akcie vymaže všetky HID údaje z klientskej aplikácie (umiestnené v telefóne používateľa), ale tiež HID serveri tretej strany. Opakované použitie takto zahodeného sériového kľúča HID nie je možné.

03. Výsledok

Integráciou aplikácie na HID systém manažmentu prístupov sa celá správa kariet deje bez potreby fyzického kontaktu karty s programovacím zariadením, a tým sa zároveň znižuje administratívna náročnosť správy kariet.

Mobilný telefón nosí väčšinou každý so sebou, tým sa aj eliminuje možnosť zabudnutia prístupovej karty.

Contact us and we will be pleased to meet you

Send a form
By submitting the form, you consent to the processing of personal data
Your message has been sent.
Your message hasn't been sent. Try again later.

About cookies on this site

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, to provide social media features and to enhance and customise content and advertisements. Learn more

Contact us and we will be pleased to meet you

Send a form
By submitting the form, you consent to the processing of personal data
Your message has been sent.
Your message hasn't been sent. Try again later.